Triết Lý
Hành Động.

1. Không nói lý do chỉ nói kết quả.

2. Mỗi ngày làm việc là 1 ngày tạo ra kết quả đẹp.

3. Không tranh luận chỉ nói giải pháp.

4. Không thể hiện cá nhân chỉ nói cống hiến.

5. Không tham ô được tuyên dương.